Добре дошли в нашия магазин!

Най-продавани

СМРАДЛИКА 50 g

СМРАДЛИКА 50 g

Цена: 1.79лв.
ЛАЙКА 2 kg

ЛАЙКА 2 kg

Цена: 52.99лв.
ЧАЙ МЕНТА 40 g

ЧАЙ МЕНТА 40 g

Цена: 1.79лв.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за продажба на стоки с марка БИЛЕК на територията на България

1. ДЕФИНИЦИИ, използвани в съкратената си форма в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ще имат следното значение:
1.1. „БИЛЕК” означава производител на продуктите с марка БИЛЕК.
1.2. „КУПУВАЧ” означава собственик на търговски обект.
1.3. „СТОКИ” означава продукти с марка БИЛЕК.
1.4. ”ОБЕКТ” означава търговски обект на КУПУВАЧА.
1.5. „ДОГОВОР” означава Договор за продажба на стоки.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. БИЛЕК и КУПУВАЧЪТ договарят всичко, свързано с продажбата на СТОКИ в ДОГОВОРА.
2.2. БИЛЕК възлага и КУПУВАЧЪТ приема да продава СТОКИ в ОБЕКТА.
2.3. БИЛЕК предоставя на КУПУВАЧА рекламни материали.
2.4. КУПУВАЧЪТ приема предоставеното му от БИЛЕК право и се задължава да продава СТОКИ.

3. СРОК НА ДОГОВОРА.
3.1. ДОГОВОРЪТ влиза в сила до една година от датата на подписването му.
3.2. В случай, че никоя от страните не уведоми писмено другата за желанието си да прекрати ДОГОВОРА, не по-късно от тридесет дни преди изтичането му, последният се счита за автоматично продължен за още една година.

4. ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИ.
4.1. КУПУВАЧЪТ прави заявка до БИЛЕК за асортимент и количеството СТОКИ и материали по чл.2.3., които желае да получи.
4.2. Формата е спазена при предоставянето на заявката по един от следните начини:
4.2.1. Лично от представител на КУПУВАЧА;
4.2.2. С куриерска поща на адрес;
4.2.3. По телефон;
4.2.4. По електронна поща.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ, СРОК НА ГОДНОСТ.
5.1. БИЛЕК гарантира, че качеството на стоките, предмет на този ДОГОВОР, напълно отговарят на изискванията на Закона за храните и всички други приложими нормативни актове.
5.2. Качеството на стоките, предмет на този ДОГОВОР се удостоверява с „Разрешение за продажба” за всяка партида, от която КУПУВАЧЪТ получава СТОКИ от БИЛЕК.
5.3. Количество СТОКИ с остатъчен срок на годност по-малък от 1 (един) месец БИЛЕК ще приеме в своите складове ако са спазени следните изисквания:
5.3.1. Запазени са вида и целостта на опаковката;
5.3.2. По опаковката няма залепени стикери, етикети или други означения;
5.3.3. Количествата СТОКИ са от последно доставена партида – няма доставени количества от следваща по ред и време партида.

6. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИ.
6.1. КУПУВАЧЪТ получава заявените СТОКИ и материали по чл.2.3. от склада на БИЛЕК или на посочен от КУПУВАЧА адрес.
6.2. При приемане на стоките представителят на КУПУВАЧА проверява за:
6.2.1. Съответствие на количествата доставени СТОКИ от всеки асортимент и материали по чл.2.3., вписани в документа за доставка;
6.2.2. Целостта и външния вид на опаковките на доставените СТОКИ и материали по чл.2.3.
6.3. В случай на констатирани недостатъци, КУПУВАЧЪТ уведомява представителя на БИЛЕК и отказва приемането на СТОКИ и материали по чл.2.3. с недостатъци.
6.4. Рискът върху доставените СТОКИ и материали по чл.2.3. преминава от БИЛЕК към КУПУВАЧА:
6.4.1. Когато СТОКИ и материали по чл.2.3. се доставят от БИЛЕК на адрес в склада на КУПУВАЧА от момента на фактическото им приемане, удостоверено с подпис на приемащото лице;
6.4.2. Когато СТОКИ и материали по чл.2.3. се получават от КУПУВАЧА на адрес в склада на БИЛЕК след натоварването им на транспортното средство, удостоверено с подпис на приемащото лице.

7. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ.

7.1. Единичните доставни цени са договорени между КУПУВАЧА и БИЛЕК в ПРИЛОЖЕНИЕ 1, неделима част от ДОГОВОРА.
7.2. Срокът за доставка на СТОКИ е 72 часа от получаване на заявката по чл.4 или е договорен в ПРИЛОЖЕНИЕ 2, неделима част от ДОГОВОРА.
7.3. Начинът на заплащане на СТОКИТЕ е договорен между КУПУВАЧА и БИЛЕК в ДОГОВОРА или в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
7.4. Цените на СТОКИ в промоции и материали по чл.2.3. се договарят между КУПУВАЧА и БИЛЕК писмено и са неразделна част от ДОГОВОРА.
7.5. Търговските условия са договорени между КУПУВАЧА и БИЛЕК в ДОГОВОРА или в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
8.1. БИЛЕК има право да:
8.1.1. Едностранно писмено да променя асортиментите и/или цените на СТОКИТЕ, включени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Промяната влиза в сила от датата на получаването на уведомлението от БИЛЕК.
8.2. БИЛЕК е длъжен да:
8.2.1. Доставя заявените от КУПУВАЧА СТОКИ в съответствие с асортимента и количеството вписани в получената заявка;
8.2.2. Доставя заявените от КУПУВАЧА СТОКИ в добър търговски вид без повреди по опаковките;
8.2.3. Подменя СТОКИТЕ с установени от КУПУВАЧА или негови клиенти недостатъци веднага след получаване на уведомление за това;
8.2.4. Изпълни решението на КУПУВАЧА, взето в изпълнение на чл.8.3.2. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ;
8.2.5. Уведомява КУПУВАЧА за всяка промяна в данните вписани в ДОГОВОРА за фирмата и лицата, които я представляват.
8.3. КУПУВАЧА има право да:
8.3.1. Получи от БИЛЕК СТОКИ и материали по чл.2.3. при условията на ДОГОВОРА;
8.3.2. За СТОКИ с остатъчен срок на трайност по-малък от 1 (един) месец, КУПУВАЧЪТ може да вземе решение относно продажбата на такива СТОКИ в една от следните възможности или в комбинация от тях, ако са спазени изискванията на чл.5.3. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ:
8.3.2.1. Продължава да продава доставените СТОКИ;
8.3.2.2. Да поиска от БИЛЕК подмяна на част или на цялото налично количество от такива СТОКИ с други СТОКИ;
8.3.2.3. Да върне на БИЛЕК наличните такива СТОКИ и да подпише протокол за прихващане на стойността на върнатите и платени от КУПУВАЧА СТОКИ срещу задължения на КУПУВАЧА към БИЛЕК;
8.4. КУПУВАЧЪТ е длъжен да:
8.4.1. Съхранява материалите по чл.2.3. като добър стопанин и да ги използва само по тяхното предназначение.
8.4.2. Приема получените от БИЛЕК СТОКИ, съответстващи на изпратената заявка или на искането за подмяна;
8.4.3. Продава СТОКИТЕ във вида, в който са получени;
8.4.4. Уведомява БИЛЕК за СТОКИ с недостатъци веднага след откриването им;
8.4.5. Съхранява СТОКИТЕ в съответствие с инструкциите на БИЛЕК.

9. НЕУСТОЙКИ.
9.1. В случай на забава по ДОГОВОРА, продължила повече от 7 (седем) календарни дни, неизправната страна дължи на другата страна неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло пет процента) от стойността на съответното задължение за всеки календарен ден на забавата, но не повече от 20%.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
10.1. Страните по ДОГОВОРА поемат ангажимент, че обстоятелства като стачки, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, катастрофи, закъснения, дефицит на коли, непредвидими обстоятелства по транспортирането, производствени аварии и други причини като тези или от друг характер са извън контрола на страните по ДОГОВОРА.
Неизпълнението на ДОГОВОРА поради законодателни, изпълнителни или юридически действия на правителствената власт ще извинят изпълнението или закъснението на изпълнението на този ДОГОВОР.
10.2. Страните уреждат взаимоотношенията си при наличие на непреодолима сила в съответствие с чл.306 от Търговския закон.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
11.1. ДОГОВОРЪТ се прекратява:
11.1.1. Едностранно с едномесечно писмено предизвестие до другата страна;
11.1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид.

12. ДРУГИ.
12.1. Никоя от страните няма право да прехвърля своите права и задължения по ДОГОВОРА на трета страна без писменото съгласие на другата страна.
12.2. Всяка кореспонденция между страните по ДОГОВОРА се счита за валидна, ако е насочена на адресите посочени в ДОГОВОРА за КУПУВАЧА, а за БИЛЕК на следния адрес:
гр. ТРОЯН –
5600, обл. Ловеч, местност „Лисичи дупки”;
e-mail: bilec.sale@bilec.net.
12.3. При промяна в посочените по-горе данни, страните са длъжни да информират незабавно писмено другата страна. При неизпълнение на това задължение, всяка кореспонденция ще се счита за надлежно изпратена и приета, ако е изпратена на посочения в Чл.12.2. адрес.
12.4. Никоя от страните няма право да оповестява пред трета страна каквато и да е било информация относно ДОГОВОРА, приложенията и споразуменията към него, както и информацията, получена при или по повод изпълнението на ДОГОВОРА, без писменото съгласие на другата страна.
12.5. Всички промени в ДОГОВОРА се правят в писмен вид с подписите на страните.
12.6. Всички влезли в сила промени в нормативните изисквания за храните, променят настоящия ДОГОВОР, без да е необходимо изричното съгласие на която и да е от страните по него.
12.7. Всички спорове, породени от ДОГОВОРЪТ и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в ДОГОВОРА ще бъдат разрешавани чрез преговори при условията на взаимно разбирателство и консенсус.
12.8. При непостигане на съгласие, въпросът се отнася за разглеждане пред компетентния Български съд.
12.9. Неуредените в ДОГОВОРА и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се решават съгласно действащото българско законодателство.
12.10. ДОГОВОРЪТ се съставя и подписва на български език в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните по ДОГОВОРА.

 

КРАЙ

Валути

Количка

Количката е празна.

Нови продукти

Анасон плодове

Анасон плодове

Цена: 1.49лв.
ЧАЙ ЦЕЛУВКА

ЧАЙ ЦЕЛУВКА

Цена: 3.45лв.
ЧАЙ ПЛАНИНЕЦ

ЧАЙ ПЛАНИНЕЦ

Цена: 3.45лв.
ЧАЙ ХАРМОНИЯ

ЧАЙ ХАРМОНИЯ

Цена: 3.45лв.
ЧАЙ ТОНИК

ЧАЙ ТОНИК

Цена: 2.99лв.
ПОДОБРЯВАЩ ЧАЙ

ПОДОБРЯВАЩ ЧАЙ

Цена: 3.45лв.
ЧАЙ БАМБИ

ЧАЙ БАМБИ

Цена: 3.45лв.
ЧАЙ АТЛЕТИК

ЧАЙ АТЛЕТИК

Цена: 3.45лв.
Подбел листа 2 kg

Подбел листа 2 kg

Цена: 36.99лв.
Царевична коса 2 kg

Царевична коса 2 kg

Цена: 24.99лв.